Regulamin

Regulamin

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Skupu Internetowego „Skup u Radara” dostępnego pod adresem: www.skupujemypodreczniki.pl

2. Właścicielem Skupu Internetowego „Skup u Radara” jest Radosław Chojnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Chojnowski „Skup u Radara”, z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 135A, 80-264 Gdańsk. Numer NIP: 7582261801, Regon 141432724., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Skupem poprzez e-mail wysyłając wiadomość na adres: skupuradara@wp.pl oraz telefonicznie pod numerem: 501-893-179. Adres korespondencyjny: Radosław Chojnowski „Skup u Radara” Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdańsk.

4. Przedmiotem działalności Skupu Internetowego jest skup nowych lub używanych Podręczników (patrz- definicja)za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.skupujemypodreczniki.pl

§. 2 DEFINICJE

1. Właściciel Skupu, Skupujący – Właściciel Skupu Internetowego „Skup u Radara” o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292).

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Skup – Skup Internetowy „Skup u Radara” dostępny pod adresem www.skupujemypodreczniki.pl

6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Umowa – umowa sprzedaży Podręczników, zawierana pomiędzy Skupem a Klientem

9. Podręczniki –aktualne (wymagane w danej dacie na spisach szkolnych) podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz pomoce naukowe, takie jak repetytoria i vademeca.

11. Cookies – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Polityka cookies dostępna jest pod adresem: https://skupujemypodreczniki/polityka-cookies

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel Skupu prowadzi skup Podręczników za pośrednictwem Skupu Internetowego „Skup u Radara”

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Skupu Internetowego w celu zawarcia Umowy oraz jej realizacji.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas procesu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży Podręczników za pomocą Skupu Internetowego www.skupujemypodreczniki.pl

4. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną można zawrzeć bez dokonywania rejestracji.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać połączenie z internetem, aktualną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres e-mail.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Cookies Skupu, dostępnej pod adresem: https://skupujemypodreczniki/polityka-cookies

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.

§. 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zawierać Umowy z Skupującym bez rejestracji, za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.skupujemypodreczniki.pl

2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Właściciel Skupu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Skupie, w szczególności nie złożył zamówienia w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

4. Właściciel Skupu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Skupu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Skupu zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Skupu.

7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba, że strony postanowią inaczej.

8. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 wynosi 14 dni.

§ 6. WARUNKI ZAKUPU

1. Właściciel Skupu dokonuje zakupu Podręczników od Klientów za pośrednictwem Skupu Internetowego „Skup u Radara”, na wskazanych w niniejszym regulaminie zasadach.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Skupu są: Skupujący oraz Klient.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Klient musi każdorazowo:

a. podać aktywny adres e-mail, imię oraz nazwisko, adres, numer telefonu oraz numer konta bankowego

b. potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityką prywatności

4. Klient składa Skupującemu propozycję zakupu Podręczników, przesyłając ją za pomocą formularza wyceny, dostępnego na stronie www.skupujemypodreczniki.pl, podając kod ISBN Podręcznika. Klient musi zgłosić do wyceny Podręczniki o wartości minimalnie 50 zł, w przeciwnym razie zostaje poproszony o uzupełnienie propozycji do wymaganej kwoty.

5. Skupujący nie dokonuje zakupu Podręczników:

nieaktualnych i niewymaganych na spisach szkolnych, w klasach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

wydanych przed 2013 rokiem,

noszących bardzo widoczne ślady eksploatacji

niekompletnych, z wypadającymi kartkami

zalanych, ubrudzonych, porysowanych

popisanych, uzupełnionych

posiadających inne defekty uniemożliwiające ich wykorzystanie

Skup zastrzega sobie prawo do modyfikacji i kształtowania zakresu skupowanych podręczników

6. Klient składając propozycję zakupu Podręczników, oświadcza, iż dysponuje do nich prawem własności oraz nie są obciążone żadnym prawem na rzecz osób trzecich.

7. Po złożeniu propozycji, Klient otrzymuje od Skupu wycenę Podręczników, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 oraz 6. W celu zawarcia Umowy, w terminie 1 dnia roboczego Klient akceptuje wycenę i przesyła do Skupu ofertę sprzedaży Podręczników. Jednocześnie Klient przygotowuje wysyłkę Podręczników zgodnie z § 7 regulaminu. Umowa uznawana jest za zawartą od momentu akceptacji wyceny przez Klienta.

8. Własność Podręczników przechodzi na Skupującego z momentem potwierdzenia ich zgodności z Umową.

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

1. Klient dostarcza Podręczniki Skupującemu w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

2. Koszt dostarczenia Podręczników ponosi Skupujący, przy czym pokrywa on koszty dostawy jedynie na terytorium Polski.

3. W celu dostarczenia Podręczników, Klient generuje list przewozowy za pomocą udostępnionej przez Skupującego funkcji, dostępnej na stronie internetowej Skupu – www.skupujemypodreczniki.pl, a następnie nadaje Podręczniki w ustalonym z firmą kurierską terminie.

3. W celu dostarczenia Podręczników, Klient korzysta z poniższej formy przesyłki:

Kurier – Klient generuje list przewozowy za pomocą udostępnionej przez Skupującego funkcji, dostępnej na stronie internetowej Skupu – www.skupujemypodreczniki.pl, a następnie nadaje Podręczniki w ustalonym z firmą kurierską terminie.

4. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Podręczników w stanie wolnym od wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzenia przesyłki, Skupujący niezwłocznie sporządza odpowiednią dokumentację i przesyła ją Klientowi.

§. 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Zapłata za Podręczniki następuje w ciągu od 1 do 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zgodności Podręczników z Umową, z zastrzeżeniem § 10 ust. 7 regulaminu. Potwierdzenie Skupujący wysyła w formie wiadomości sms, w terminie do 2 dni roboczych od dnia doręczenia Podręczników.

2. Zapłata następuje w formie przelewu na rachunek bankowy.

§. 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Skupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:

a) stwierdzenia naruszenia przez Klienta § 6 ust. 5 oraz 6 regulaminu, lub

b) braku nadania Podręczników w terminie określonym w § 7 ust. 1 regulaminu

2. Skupujący dokonuje odstąpienia przesyłając oświadczenie w formie elektronicznej, na adres mailowy podany przez Klienta

3. Po odstąpieniu od Umowy na podstawie ust. 1, Skupujący ustala z Klientem termin i formę zwrotu Podręczników. Koszty zwrotu pokrywa Klient, ponadto nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia odstąpieniu od umowy, Klient zwraca Skupującemu wszystkie dokonane przez Skupującego na jego rzecz płatności, w tym pokryte zgodnie § 7 z koszty przesyłki . Zwrotu dokonuje na rachunek bankowy, z którego otrzymał zapłatę. Skupujący może wstrzymać zwrot Podręczników do momentu otrzymania wskazanych wyżej płatności.

4. Klient – Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287). Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

wiadomością e-mail, na adres:

w formie pisemnej, na adres: Skup-sprzedaż podręczników, Grunwaldzka 135A, 80-264 Gdańsk

6. Skupujący niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Skupującego oraz
bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Skupujący zwraca Podręczniki Konsumentowi niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres podany przez Konsumenta, zastrzeżeniem ust. 11

9. W przypadku wskazanym w ust. 8, Konsument nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystosowania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca pokryte zgodnie § 7 z koszty przesyłki. Zwrotu dokonuje na rachunek bankowy 69 2490 0005 0000 4500 5139 1288.

10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy po otrzymaniu zapłaty od Skupującego, Konsument nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystosowania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Skupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu dokonuje na rachunek bankowy, z którego otrzymał zapłatę.

11. W przypadku wskazanym w ust. 9 lub 10, Skupujący może wstrzymać zwrot Podręczników do momentu otrzymania zwrotu płatności od Konsumenta.

12. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 9. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Podręcznik nie zostaną przez Klienta odebrane w uzgodnionej formie i terminie lub nie uda się ustalić formy zwrotu, Skupujący wzywa Klienta w sposób pisemny do odbioru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Skupujący jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Skupu naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

§. 10. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Reklamacja powinna, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożona w formie elektronicznej, na adres mail

3. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni

4. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Klient ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556(1)-556(3) Kodeksu cywilnego (rękojmia).

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta § 6 ust. 5 oraz 6 regulaminu, Skupujący może dokonać obniżenia ceny. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. W przypadku stwierdzenia braku jednego lub więcej objętych Umową Podręczników, Skupujący może pomniejszyć należną cenę, uwzględniając w tym zawyżone koszty wysyłki.

7. O realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 5 lub 6, Skupujący poinformuje Klienta telefonicznie lub wysyłając wiadomość sms na podany przy zakupie numer telefonu, w terminie do 2 dni roboczychod dnia doręczenia Podręczników

§. 11. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Właściciel Skupu dołoży wszelkich starań, aby Skup Internetowy „Skup u Radara” oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Właściciel Skupu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną strony internetowej www.skupujemypodreczniki.pl, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Skupu.

3. Właściciel Skupu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Skupu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Skupu treści bezprawnych.

§. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Skupu.

2. Dane są przetwarzane na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności Skupu, dostępnej pod adresem link

3. Administrator realizuje obowiązek informacyjny wobec Klienta udostępniając mu treść Polityki Prywatności przed rozpoczęciem zbierania danych.

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Znaki towarowe, loga, opisy, nazwy przedsiębiorstw, umieszczone w Skupie, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych przedsiębiorstw.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Skupu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Skupu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.</span>