Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności, jako właściciel strony internetowej www.skupujemypodreczniki.pl oraz Administrator danych w rozumieniu rozporządzenia (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. niniejszym przedstawiamy naszą politykę prywatności.

Tożsamość i dane kontaktowe

Dane adresowe Administratora: Radosław Chojnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Chojnowski „Skup u Radara”, z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 135A, 80-264 Gdańsk. Numer NIP: 7582261801, Regon 141432724., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Numer telefonu: 501-893-179 adres e-mail: skupuradara@wp.pl

Cel przetwarzania i podstawa prawa

Dane będą przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– w celach spełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane, które przetwarzamy.

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i skorzystania z usług wskazanych w Regulaminie. Dla prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
– imię,
– nazwisko,
– adres,
– numer telefonu,
– adres e-mail.

Niezależnie od zakresu podanych przez Państwa informacji podczas wizyt na naszej stronie internetowej, serwer lub programy służące do analizy zachowań automatycznie zbierają dane dotyczące tych wizyt. Dane te to w szczególności numer IP i system operacyjny urządzenia, z którego Państwo korzystacie, nazwa przeglądarki, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług oraz inne dane transmitowane protokołem https://.

Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy Państwa danych w żaden inny sposób, niż to wynika z celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności i zapewniamy o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: – firma kurierska, firma hostingowa, biuro księgowe, operator płatności – Alior Bank oraz obsłudze IT – na podstawie stosownych umów powierzenia lub jako oddzielnym administratorom w celu realizacji świadczonych na Państwa rzecz usług oraz umowy sprzedaży.

W pozostałym zakresie Państwa dane mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

przez okres 5 lat – w odniesieniu do danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych.

przez okres 6 lat, do ostatniego dnia roku kalendarzowego – po wykonaniu umowy i obowiązków cywilnoprawnych z niej wynikających na rzecz konsumenta.

przez okres 3 lat, do ostatniego dnia roku kalendarzowego – po wykonaniu umowy i obowiązków cywilnoprawnych z niej wynikających na rzecz przedsiębiorcy.

przez okres miesiąca – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały przekazane przy procesie zawierania umowy, a jednocześnie ostatecznie nie doszło do jej zawarcia.
Państwa prawa

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zapewniamy Państwu swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmiany, poprawiania oraz usuwania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń, jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.